Administracja
górne zdjęcie
homekontaktlinkiaktualnościStrona główna
Zainteresowania
Publikacje
Towarzystwa
Komisjea
Zajęcia kursowe
Zajęcia fakultatywne
Z dykcją za pan brat
Z dykcja za pan brat - sylabus
Z dykcja za pan brat - prezentacje
Patologie mowy
Mozg, jezyk, komunikacja
Teoria nazw własnych
Zapisy
Studia podyplomowe
Konsultacje

English

Nazwa przedmiotu: Z dykcją za pan brat

Kod:

Rok studiów: I-V, studia pierwszego i drugiego stopnia

Semestr: 1

Typ zajęć: konwersatorium, fakultatywne

Liczba godzin: 30h konwersatorium

Punkty ECTS:

Osoba prowadząca: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Poziom kursu: podstawowy

Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne: wcześniejsze zapisanie się na wykład na stronie www.rutkiewicz.edu.pl

Metody oceny: egzamin ustny

Treści przedmiotu: W treściach kursu zawarte są:
 1. zasady poprawnej dykcji;
 2. rodzaje wymowy;
 3. techniki przygotowujące aparat artykulacyjny do prawidłowego funkcjonowania podczas mówienia;
 4. rodzaje oddychania;
 5. rytmizacja wypowiedzi (akcent, intonacja, pauza);
 6. zasady prawidłowej artykulacji samogłosek i spółgłosek polskich w odpowiednich kontekstach fonetycznych (por. rozziewy, wymowa przyimków, sonornych, artykulacja w nagłosie i w wygłosie itp.).

Cele i efekty kształcenia: Student:
 1. uzyskuje podstawową wiedzę na temat: kultury żywego słowa, prawidłowego oddychania, poprawnej artykulacji w zakresie samogłosek i spółgłosek w poszczególnych kontekstach fonetycznych, odpowiedniego frazowania;
 2. rozumie: na czym polega prawidłowa dykcja i odpowiedzialność za wypowiadane przez siebie słowo;
 3. umie: rozpoznać (a następnie wyeliminować, skorygować) "faflunienie" i bełkotanie we własnej mowie.

Zalecana literatura: J.D. Bednarek 2005, Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław.
M. Oczkoś 2007, Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa.
B. Toczyska 2003, Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama, Gdańsk.
B. Toczyska 2004, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk.
B. Toczyska 2007, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk.język polski

Course title: Getting a grip on diction

Course code:

Year of study: I-V, first and second cycle

Semester: 1

Type of course: seminar; optional

Number of hours: 30h seminar

ECTS credits:
Name of lecturer: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Level of course: basic

Language of instruction: Polish

Prerequisites: requires new user registration on the site www.rutkiewicz.edu.pl

Assesment methods: oral examination

Course contents: The content of the course includes:
 1. fundamentals of proper diction;
 2. types of pronunciation;
 3. techniques preparing the speech apparatus for correct and normal functioning in the speech process;
 4. types of respiration;
 5. rhytmization of utterances (stress, intonation, pause);
 6. rudiments of correct articulation of Polish vowels and consonants in relevant phonetic contexts (cf. hiatus, pronunciation of prepositions, sonorants, articulation in initial sounds and in final position, etc.).

Objectives and learning outcomes: The student:
 1. is provided with basic theoretical concepts on: culture of contemporary language, correct breathing techniques, proper articulation of vowels and consonants in individual phonetic contexts, proper phrasing;
 2. has a full comprehension of: the rules of correct diction and the sense of the responsibility for the uttered word;
 3. knows how to: recognize (and successively eliminate or correct) muttering in his or her own speech.

Recommended reading: J.D. Bednarek 2005, Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław.
M. Oczkoś 2007, Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa.
B. Toczyska 2003, Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama, Gdańsk.
B. Toczyska 2004, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk.
B. Toczyska 2007, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk.

język polski
onomastyka | onomastyka Poznań | językoznawstwo | toponimia | teoria nazw własnych | urbonimia | zaburzenia języka i mowy | afazja
opóźniony rozwój mowy | nauka języka poskiego jako obcego | glottodydaktyka