Administracja
górne zdjęcie
homekontaktlinkiaktualnościStrona główna
Zainteresowania
Publikacje
Towarzystwa
Komisjea
Zajęcia kursowe
Zajęcia fakultatywne
Z dykcją za pan brat
Patologie mowy
Mozg, jezyk, komunikacja
Teoria nazw własnych
Teoria nazw własnych - sylabus
Teoria nazw własnych - prezentacje
Zapisy
Studia podyplomowe
Konsultacje

English

Nazwa przedmiotu: Teoria nazw własnych ze szczególnym uwzględnieniem toponimii

Kod:

Rok studiów: II-V, studia pierwszego i drugiego stopnia

Semestr: 1

Typ zajęć: konwersatorium, fakultatywne

Liczba godzin: 30h konwersatorium

Punkty ECTS:

Osoba prowadząca: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Poziom kursu: podstawowy

Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne: wcześniejsze zapisanie się na wykład na stronie www.rutkiewicz.edu.pl

Metody oceny: pisemny test zaliczeniowy

Treści przedmiotu: W treściach kursu zawarte są:
 1. podstawowe pojęcia i terminy z zakresu onomastyki polskiej;
 2. działy onomastyki;
 3. funkcje nazw własnych;
 4. klasyfikacje onimów;
 5. najnowsze osiągnięcia w dziedzinie onomastyki polskiej, z szerokim uwzględnieniem toponimii, czyli nazewnictwa terenowego lądowego (nazwy miast, wsi, dzielnic, łąk, pól, lasów) i wodnego (nazwy rzek, jezior, strumyków, stawów);
 6. tendencje we współczesnej polskiej onimii;
 7. wzorzec postępowania analitycznego.

Cele i efekty kształcenia: Student:
 1. uzyskuje podstawową wiedzę na temat: przedmiotu badań onomastyki, działów tej nauki, definiowania onimów, klasyfikowania i analizowania toponimów, mechanizmów tworzenia nazw własnych, procedury wyjaśniania pochodzenia nazw własnych, głównie toponimów, tego, co i jak nazwy mówią o rzeczywistości, w której zaistniały;
 2. rozumie: jak przebiega proces nazwotwórczy spontaniczny i sterowany, na czym polegają tendencje nazewnicze w późnonowoczesnej rzeczywistości;
 3. posiada umiejętność: etymologizowania m.in. nazw polskich miast i wsi oraz rozpoznawania reprezentowanych przez nie typów nazewniczych. Umie krytycznie ocenić charakter nowo utworzonej jednostki nazewniczej.

Zalecana literatura: M. Biolik (red.) 2003, Metodologia badań onomastycznych, Olsztyn.
E. Rzetelska-Feleszko (red.) 1998, Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa-Kraków.
A. Abramowicz, E. Bogdanowicz (red.) 2006, Onimizacja i apelatywizacja, Białystok.
M. Rutkowski 2007, Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji, Olsztyn.
M. Rutkiewicz-Hanczewska 2006, Nazwa własna jako tekst, "Polonica" XXVI-XXVII, s. 299-317.język polski

Course title: Theory of proper names with particular emphasis on toponymy

Course code:

Year of study: II-V, first and second cycle

Semester: 1

Type of course: seminar; optional

Number of hours: 30h seminar

ECTS credits:
Name of lecturer: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Level of course: basic

Language of instruction: Polish

Prerequisites: requires new user registration on the site www.rutkiewicz.edu.pl

Assesment methods: written final quizz

Course contents: The content of the course includes:
 1. fundamental theoretical concepts and terms in Polish onomastics;
 2. principal branches of onomastics;
 3. functions of proper names;
 4. classification of onyms;
 5. the latest achievements in Polish onomastics, including toponymy, i.e. the scientific study of place names (names of towns, villages, city quarters, meadows, fields and forests) and hydronymy (names of rivers, lakes, streams and ponds);
 6. current trends in modern Polish studies on onyms;
 7. a pattern for suitable analytical procedure.

Objectives and learning outcomes: The student:
 1. is provided with basic theoretical knowledge in: merits of research in onomastics, branches of the study, defining onyms, classifying and analyzing toponyms, mechanisms for creating proper names, procedures for explanation of the origin of proper names, in particular toponyms - of what and how names tell us about the reality they emerged from;
 2. understands: the stages of the process of name forming, either spontaneous or designed, what are the trends in name formation in postmodern reality;
 3. develops skills in: etymologizing of names of Polish towns and villages and recognizing relevant name-forming types. Knows how to critically evaluate the character of a newly formed name unit.

Recommended reading: M. Biolik (red.) 2003, Metodologia badań onomastycznych, Olsztyn.
E. Rzetelska-Feleszko (red.) 1998, Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa-Kraków.
A. Abramowicz, E. Bogdanowicz (red.) 2006, Onimizacja i apelatywizacja, Białystok.
M. Rutkowski 2007, Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji, Olsztyn.
M. Rutkiewicz-Hanczewska 2006, Nazwa własna jako tekst, "Polonica" XXVI-XXVII, s. 299-317.

język polski
onomastyka | onomastyka Poznań | językoznawstwo | toponimia | teoria nazw własnych | urbonimia | zaburzenia języka i mowy | afazja
opóźniony rozwój mowy | nauka języka poskiego jako obcego | glottodydaktyka