Administracja
górne zdjęcie
homekontaktlinkiaktualnościStrona główna
Zainteresowania
Publikacje
Towarzystwa
Komisjea
Zajęcia kursowe
Zajęcia fakultatywne
Z dykcją za pan brat
Patologie mowy
Patologie mowy - sylabus
Patologie mowy - prezentacje
Mozg, jezyk, komunikacja
Teoria nazw własnych
Zapisy
Studia podyplomowe
Konsultacje

English

Nazwa przedmiotu: Patologie mowy i języka z elementami neurolingwistyki

Kod:

Rok studiów: II-V, studia pierwszego i drugiego stopnia

Semestr: 1

Typ zajęć: wykład fakultatywny

Liczba godzin: 30h wykład

Punkty ECTS:

Osoba prowadząca: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Poziom kursu: podstawowy

Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne: wcześniejsze zapisanie się na wykład na stronie www.rutkiewicz.edu.pl

Metody oceny: pisemny test zaliczeniowy

Treści przedmiotu: Kurs poświęcony jest zaburzeniom języka (umiejętności właściwego operowania systemem językowym) i mowy (umiejętności komunikowania się). Pierwsza część spotkań dotyczy istoty i pochodzenia języka, jego zasadniczych funkcji (poznawcza i komunikacyjna) w normie i w patologii. W drugiej części kursu omawia się budowę aparatu mowy i słuchu oraz neurofizjologiczne podstawy języka (obszary mózgowe kierujące czynnością mowy). Po omówieniu mózgowych etapów formowania wypowiedzi słownych (trzecia część kursu) prezentuje się wybrane rodzaje patologii mowy wynikające z:
 1. niewykształconych sprawności percepcyjnych m.in. w związku z niewłaściwie funkcjonującym słuchem fonematycznym (np. dyslalia (seplenienie, reranie));
 2. braku lub niedowładu sprawności realizacyjnych (np. dysglosja 'zaburzenia związane z anomaliami w budowie aparatu artykulacyjnego', mowa bezkrtaniowców, giełkot);
 3. rozpadu systemu komunikacyjnego (afazja 'zaburzenia związane z uszkodzeniami korowych ośrodków mowy', schizofazja 'zaburzenia mowy jako skutek schizofrenii lub nadużywania substancji psychoaktywnych').

Cele i efekty kształcenia: Student:
 1. uzyskuje podstawową wiedzę na temat: ontogenezy mowy dziecka, biologicznych i neurofizjologicznych podstaw języka, przyczyn i rodzajów patologii mowy i języka;
 2. rozumie: mechanizm formowania wypowiedzi słownych, specyfikę strategii opracowywania informacji przez lewą i prawą półkulę, różnice między zaburzeniami mowy i języka, na czym polegają m.in. zaburzenia w afazji, schizofazji, dyslalii, dyzartrii;
 3. posiada umiejętność: charakteryzowania wybranych dysfunkcji języka i mowy. Z niektórymi z nich z pewnością student spotka się w swoim otoczeniu (np. nauczyciel w szkole). Osoba po zaproponowanym kursie nie może prowadzić terapii omawianych zaburzeń, ale w mniejszym lub większym stopniu (por. typ patologii) będzie wiedziała, na czym polegają wybrane zaburzenia mowy i co może być ich przyczyną.

Zalecana literatura: T. Gałkowski i G. Jastrzębowska (red.) 2003, Logopedia - pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 1 i 2, Opole 2003.
I. Kurcz 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.
J. Panasiuk 2004, Kompetencja językowa a kompetencja metajęzykowa w afazji, "Logopedia" nr 33, s. 171-189.
E.M. Skorek 2001, Oblicza wad wymowy, Warszawa.
A. Sołtys-Chmielowicz 2008, Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków.język polski

Course title: Pathology of speach and language with elements of neurolinguistics

Course code:

Year of study: II-V, first and second cycle

Semester: 1

Type of course: lecture; optional

Number of hours: 30h lecture

ECTS credits:
Name of lecturer: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Level of course: basic

Language of instruction: Polish

Prerequisites: requires new user registration on the site www.rutkiewicz.edu.pl

Assesment methods: written final quizz

Course contents: The course introduces the student to the pathology of language (skills required for a proper usage of a linguistic system) and to the pathology of speech (ability to communicate). The first part is devoted to the nature and the origin of language and to its fundamental functions (cognitive and communicative) in norm and pathology. The second part discusses the speech apparatus and hearing as well as neurophysiological basis of language (brain areas responsible for speech). The discussion of the stages of the cerebral mechanisms responsible for forming speech utterances (the third part of the course) is followed by a presentation of selected pathologies of speech resulting from:
 1. underdeveloped perception skills related to, for instance, malfunctioning phonemic hearing (lisp (dyslalia) \sigmatism (cluttering), rhotacism \);
 2. lack or some sort of deformity which makes proper pronunciation impossible (e.g. dysglosia 'a disorder of the organs responsible for sound production', speech of handicapped men such as aphastics, spastics and larynxless, fluency disorders - disruptions in the smoothness of speech production);
 3. disruption to the communicative system (aphasia 'impairment resulting from brain damage, in particular resulting from lesions to the language-relevant areas of the temporal and parietal cortex of the brain and the neural pathways between them, schizophasia 'speech disorder associated with serious mental illnesses such as psychoses, including schizophrenia or resulting from overuse of psychoactive substances').

Objectives and learning outcomes: The student:
 1. is provided with basic information on: ontogenesis of child's speech, biological and neurophysilogical basis of language, causes and types of speech and language pathologies,
 2. understands: the mechnism for forming speech utterances, the nature of the strategies for processing information by the left and the right cerebral hemisphere, differences in different types of speech abnormalities and malfunctioning in speech in, for example, aphasia, schizophasia, dyslalia, dysarthria,
 3. acquires the ability to: recognize and characterize selected disfunctions of language and speech. With some of them the student is already familiar with (e.g. school environment). Upon completing the proposed course the student cannot be licensed to perform therapy of disorders associated with speech abnormalities, but becomes knowledgeable, to a higher or lesser degree (cf. type of pathology), in the mechanisms of selected speech disorders and their respective causes.

Recommended reading: T. Gałkowski i G. Jastrzębowska (red.) 2003, Logopedia - pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 1 i 2, Opole 2003.
I. Kurcz 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.
J. Panasiuk 2004, Kompetencja językowa a kompetencja metajęzykowa w afazji, "Logopedia" nr 33, s. 171-189.
E.M. Skorek 2001, Oblicza wad wymowy, Warszawa.
A. Sołtys-Chmielowicz 2008, Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków.

język polski
onomastyka | onomastyka Poznań | językoznawstwo | toponimia | teoria nazw własnych | urbonimia | zaburzenia języka i mowy | afazja
opóźniony rozwój mowy | nauka języka poskiego jako obcego | glottodydaktyka