Administracja
górne zdjęcie
homekontaktlinkiaktualnościStrona główna
Zainteresowania
Publikacje
Towarzystwa
Komisjea
Zajęcia kursowe
NWJP sem 2
NWJP sem 3
NWJP syllabus
WWJP
Zajęcia fakultatywne
Studia podyplomowe
Konsultacje

English

Nazwa przedmiotu: Nauka o współczesnym języku polskim

Kod:

Rok studiów: I-II, studia pierwszego stopnia

Semestr: 1-3

Typ zajęć: konwersatorium, obowiązkowe

Liczba godzin: 90h konwersatorium

Punkty ECTS:

Osoba prowadząca: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Poziom kursu: podstawowy

Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne: podstawowa, ogólna wiedza o języku polskim

Metody oceny: aktywny udział w zajęciach, egzamin ustny i pisemny

Treści przedmiotu: W treściach kursu zawarte są:
 1. ogólne wiadomości o języku;
 2. charakterystyka fonetyczna i fonologiczna współczesnego języka polskiego i podstawowe pojęcia z tego zakresu;
 3. alfabet slawistyczny;
 4. artykulacyjna charakterystyka samogłosek i spółgłosek polskich;
 5. koartykulacje;
 6. podstawowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa, fleksji i składni;
 7. kategorie imienne i werbalne;
 8. typy wypowiedzeń;
 9. podstawowe założenia składni stylistycznej, semantycznej, kognitywnej.

Cele i efekty kształcenia: Student:
 1. uzyskuje podstawową wiedzę na temat: struktury współczesnego języka polskiego na wszystkich poziomach jego funkcjonowania (fonetycznym, morfologicznym, składniowym);
 2. rozumie: charakter, przyczyny i przejawy procesów zachodzących w języku;
 3. posiada umiejętność: przeanalizować strukturę poszczególnych jednostek językowych, ocenić poprawność pojawiających się lub funkcjonujących już struktur językowych pod względem fonetycznym, morfologicznym oraz składniowym.

Zalecana literatura: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.) 1998, Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. I-II, Warszawa.
R. Grzegorczykowa 1996, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.
A. Nagórko 1996, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa.
D. Ostaszewska, J. Tambor 2000, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa.
E. Tabakowska (red.) 2001, Kognitywne podstawy języka, Kraków.język polski

Course title: Study of the contemporary Polish language

Course code:

Year of study: I-II, first cycle

Semester: 1-3

Type of course: seminar; obligatory

Number of hours: 90h seminar

ECTS credits:
Name of lecturer: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Level of course: basic

Language of instruction: Polish

Prerequisites: basic knowlegde about the polish language

Assesment methods: class participation, oral and written examination

Course contents: The content of the course includes:
 1. general information on the language;
 2. phonetic and phonological properties of modern Polish language and basic relevant concepts;
 3. the Slavistic alphabet;
 4. articulation properties of vowels and consonants in Polish;
 5. coarticulation;
 6. fundamental theoretical concepts in word formation, inflection and syntax;
 7. nominal and verbal categories;
 8. types of utterances;
 9. basic assumptions in stylistical, semantic and cognitive syntax.

Objectives and learning outcomes: The student:
 1. is provided with basic theoretical knowledge in: the structure of modern Polish language at all levels of its speech production mechanisms (i.e. phonetic, morphological and syntactical);
 2. understands: the nature, causes and manifestations of the processes occurring in speech production;
 3. develops skills in: analysing the structure of particular linguistic units, evaluating the correctness of already functioning or newly appeared linguistic structures in relation to their phonetic, morphological or syntatical function.

Recommended reading: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.) 1998, Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. I-II, Warszawa.
R. Grzegorczykowa 1996, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.
A. Nagórko 1996, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa.
D. Ostaszewska, J. Tambor 2000, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa.
E. Tabakowska (red.) 2001, Kognitywne podstawy języka, Kraków.

język polski
onomastyka | onomastyka Poznań | językoznawstwo | toponimia | teoria nazw własnych | urbonimia | zaburzenia języka i mowy | afazja
opóźniony rozwój mowy | nauka języka poskiego jako obcego | glottodydaktyka